top of page

מתחם עיר היין

עיריית אשקלון

המזמין:

דודו גת, צור - וולף

תכנון נוף:

אשקלון

עיר:

מתחם המשלב בי"ס מקיף ומבנה מסחר

תיאור:

בביצוע

סטטוס:

דרור סומברג

אדריכל אחראי:

27 דונם

היקף הפרויקט:

טניה קריבצקי שיינין

צוות תכנון:

במרכז שכונת עיר היין, כחלק מרצף של מבני ציבור ומסחר, יצרנו מערך משולב הכולל בית-ספר מקיף ומבנה מסחר ומשרדים. בית הספר והמבנה המסחרי מגדירים כיכר ציבורית משותפת היוצרת מרחב כניסה חדש לשימושים השונים. מבנה בית הספר מגדיר דופן כלפי הרחוב מצפון ומבנה המסחר מגדיר את הדופן המזרחית של המגרש. המבנה המסחרי הוא חלק מרצף עירוני של מרכזים מסחריים לאורך הרחוב. 

אשקלון עיר היין - צבעוני.png

צ

bottom of page