top of page

מתחם חינוך | נווה איילון

פנים אולם ספורט2.jpg

עיריית אור יהודה

המזמין:

ליאת חיל

תכנון נוף:

תחרות 2022

סטטוס:

5,000 מ"ר

היקף הפרויקט:

אור יהודה

עיר:

קריית חינוך חדשה

תיאור:

דרור סומברג וערן טמיר -טאוויל

אדריכל אחראי:

דנה עוז, ליאת דיכטר, רוני אליאסי

צוות תכנון:

הקרייה הציבורית המתוכננת בשכונת נווה איילון מהווה הזדמנות ליצירת מרחב עירוני המגדיר מרכז לשכונה וקושר אותה אל השכונות הקיימות.

התכנון המוצע מבקש לרכז את נפחי הבינוי לשם הגדרת דפנות מבונות וברורות לאורך שני צירים:
בכיוון מזרח-מערב, על הציר המוביל אל העיר הקיימת והשכונות הגובלות;
ולאורך ציר צפון-דרום, המהווה את הפנים של המתחם לכיוון השכונה החדשה.

תכנון בתי הספר מציע גישות שונות ליצירת דופן רחוב פעילה עבור מבני החינוך,
תוך התחשבות בכלל הצרכים והמגבלות המייחדים מבני חינוך במפגש עם הרחוב הציבורי.

תכנון מרחב גני הילדים נועד ליצור מרחב בעל אופי פתוח וחופשי יותר,
המשלב את חצרות הגנים עם שטחי גינון ומשחק הפתוחים גם לשימוש הציבור.


🔗 מצגת תחרות מבני ציבור - שכונת נווה איילון

bottom of page