top of page

תב"ע מתחם השוק הישן

פנים אולם ספורט2.jpg

החברה הכלכלית ראשון לציון

המזמין:

תכנון נוף:

אושר 2023

סטטוס:

1.6 דונם

היקף הפרויקט:

ראשון לציון

עיר:

תכנית בניין עיר

תיאור:

ערן טמיר טאוויל

אדריכל אחראי:

שני ברומברג

צוות תכנון:

תכנית בניין עיר להסבת שטח בייעוד מסחרי למבנה משולב הכולל מגורים להשכרה בשכירות מפוקחת ושימושים ציבוריים
הכוללים גני ילדים ומרכז קהילתי. התכנית כוללת גם הסדרה וחיבור של הרחובות באזור.
המבנה המוצע מייצר חזית רחוב פעילה באמצעות בנייה בקו אפס וזיקות הנאה.

AMMS :הדמיות

bottom of page