top of page

מתחם האלף | בינוי ושפה עיצובית

פנים אולם ספורט2.jpg

עיריית ראשון לציון

המזמין:

תכנון נוף:

תחרות 2021

סטטוס:

היקף הפרויקט:

ראשון לציון

עיר:

חלופת בינוי ועיצוב למתחם מבני ציבור

תיאור:

דרור סומברג וערן טמיר טאוויל

אדריכל אחראי:

זאב קלנר

צוות תכנון:

הצעתנו כללה שני מרכיבים – תכנית בינוי לתחם מעורב שימושים בלב שכונת האלף בראשון לציון,
וגיבוש של שפה עיצובית שתאחד את שלל הבנים והשימושים במתחם.
תכנית הבינוי המוצעת יוצרת מערך צירים ירוקים החוצים את המתחם, מגדירה כיכרות כניסה ויוצרת רצף של
חזיתות מסחריות לכיוון הרחוב והפארק. בית הכנסת מוגדר כמוקד ציבורי במפגש הצירים הירוקים והפארק.
התכנית מציעה שלביות ביצוע ושילוב מאוזן של התכליות הציבוריות והמסחריות.
המערכת העיצובית המודולרית המוצעת מסוגלת לתת אחידות עיצובית למבנים בעלי יעודים שונים ותקציבים שונים.
באמצעות גריד המורכב מקורות ועמודים במימדים אחידים המשותפים לבניינים שונים במתחם.
בתוך הגריד מיושמת מערכת של מילואות המשתנות בהתאם ליעוד המבנה ולדרישות המשתנות.

bottom of page